پروژه خیابان ولیعصر

مشخصات پروژه
نام پروژه
پروژه خیابان ولیعصر،
محل پروژه
تهران،
نوع بهسازی
نوسازی،
کاربری ساختمان
مسکونی،