پروژه خیابان کارگر

مشخصات پروژه
نام پروژه
پروژه خیابان کارگر،
محل پروژه
کارگر شمالی،
نوع بهسازی
نوسازی،
کاربری ساختمان
مسکونی،