پروژه واحد مسکونی دل آرا

مشخصات پروژه
نام پروژه
پروژه واحد مسکونی دل آرا،
محل پروژه
تهران،
نوع بهسازی
نوسازی،
کاربری ساختمان
مسکونی،