نصب و تحویل

محصول تولید شده در کارخانه ما به محل نصب ارسال و به وسیله تکنسین های مجرب نصب می گردد. یکی از مهم ترین بخشهای کل انجام سفارش، نصب محصول است؛ چرا که نصب استاندارد درب و پنجره UPVC می تواند نشان دهنده کیفیت انجام کار باشد و این یکی دیگر از تخصص های ماست.