سفارش

پس از مشاوره رایگان، کارشناس خبره اندازه گیری ، از محل پروژه بازدید و ضمن ارائه توضیحات کامل تر، اندازه ها و مشخصات دقیق درخواست جهت حصول اطمینان از رعایت استانداردهای طراحی در فرم مربوطه ثبت می نماید.